این سیمان نسبت به سیمان تیپ 5 معمولی دارای خاصیت ضدسولفات قویتری بوده و به همین دلیل در مکانهای دارای سولفات بالا، بیشتر توصیه می شود و امکان تخریب سولفاتی در آن کمتر است. برای مثال در شوره زارها، مناطق ساحلی و دریایی و ... از این سیمان به خوبی می توان استفاده کرد.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group